Saturday, 22/06/2024 | 23:52
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Mỹ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã trong năm 2020

KẾ HOẠCHÁp dụng Hệ thống quản lý chất lượngtheo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã trong năm 2020

KẾ HOẠCH Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã trong năm 2020

Thứ hai - 02/03/2020 15:35
KẾ HOẠCH
Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã trong năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN MỸ

 

Số:     /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Mỹ, ngày       tháng    năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã trong năm 2020

 

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính xã năm 2020 và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân, UBND xã xây dựng Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã trong năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          Áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo thực chất, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo và các cán bộ, công chức có liên quan trong quá trình áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống. Việc áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015 phải đảm bảo thực chất, hiệu quả và tránh hình thức.

- Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại cơ quan phải đảm bảo các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 trên nguyên tắc 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và tất cả các hoạt động nội bộ liên quan hoạt động chuyên môn, hỗ trợ hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được xây dựng thành quy trình đáp ứng theo mô hình khung và hướng dẫn.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh thực hiện việc duy trì và cải tiến có hiệu quả HTQLCL TCVN ISO 9001 tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND .

2. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND .

3. Tham gia đào tạo nghiệp vụ về ISO hành chính cho cán bộ, công chức tại các tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã theo TCVN ISO 9001: 2015.

4. Rà soát cập nhật bổ sung sửa đổi kịp thời quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính từ cấp xã, xã khi có sự thay đổi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND xã:

 - Tham mưu UBND xã kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO của xã; thực hiện các hành động khắc phục theo kiến nghị của đoàn kiểm tra (nếu có); ban hành Kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc duy trì, cải tiến HTQLCL.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã. Tổng hợp nội dung, đề xuất kinh phí để tham mưu UBND xã hỗ trợ triển khai thực hiện.

- Hướng dẫn triển khai xây dựng các quy trình nội bộ, quy trình giải quyết công việc chuyên môn tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND .

- Tham mưu Ban chỉ đạo ISO xã đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo tối thiểu một năm một lần để đảm bảo HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001, quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình áp dụng HTQLCL tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND .

- Kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND  gắn với việc thực hiện cải cách hành chính.

2.  Tài chính-Kế toán.

Tham mưu UBND xã cấp kinh phí áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống theo TCVN ISO 9001 năm 2020 cho các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã.  

3. Các bộ phận chuyên môn:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì  HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các bộ phận năm 2020.  

- Định kỳ trước 05/11/2020, báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua Văn phòng) để làm căn cứ chấm điểm cải cách hành chính năm 2020 và tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Khoa học&Công nghệ.

Trên đây là Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã trong năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Tư pháp để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Chủ tịch,  PCT UBND xã;

- Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã;

- Lưu: VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Duy Hồng

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin: Tin từ VP- HĐND-UBND xã Xuân Mỹ:


Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 0
Tất cả : 1.596

Sự kiện Sự kiện