Tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, lan toả các giá trị văn hoá con người Nghi Xuân


Sáng 16/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Bí thư Huyện uỷ Phan Tấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hiếu chủ trì hội nghị.

 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng kết luận nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 3 năm (2021 - 2023), toàn huyện đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề cho trên 4.200 lượt người tham dự. Năm 2024, tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên” với hơn 5.900 người tham dự.

Từ năm 2021-2023 trên địa bàn toàn huyện xây dựng được 313 mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như mô hình ngôi nhà xanh thu gom rác tái chế của Hội LHPN huyện; mô hình Chi đoàn kiểu mẫu làm theo lời Bác của Huyện đoàn; mô hình hành động 4 tốt, 2 không của Công an huyện; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiêu biểu như thị trấn Tiên Điền, xã Xuân Thành.... Nhờ đó, năm 2023, Nghi Xuân có 12/14 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm 9,26%; thu nhập bình quân đầu người gần 52 triệu đồng/năm; ..

Từ năm 2021-2023 toàn huyện có 147 tập thể và 295 cá nhân được vinh danh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Việt Hùng trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)...

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã đạt được những kết quả nổi bật. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển rộng khắp góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Đến nay, toàn huyện có hơn 27 nghìn hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ gần 95%; gần 54% gia đình thể thao; có 147/149 khu dân cư đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; có 65 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Việc bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, di sản văn hóa được quan tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Phan Tấn Linh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện kết luận số 01 và thực hiện Nghị quyết 33 trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Huyện uỷ Phan Tấn Linh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn và phát động các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất thiết thực, phát hiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quan tâm công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, thẳng thắn phê bình, uốn nắn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW, Bí thư Huyện uỷ Phan Tấn Linh đề nghị cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và các chủ trương Trung ương, tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX); đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình trong xây dựng văn hóa con người Nghi Xuân, tạo sự lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức trong đời sống tinh thần và trong Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn minh của người dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Quan tâm huy động các nguồn lực trong xã hội để tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa; Triển khai tốt công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

Lãnh đạo Nghi Xuân trao giấy khen cho các tập thể...

 ...và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao giấy khen cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33

Chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, huyện Nghi Xuân đã tặng giấy khen cho 17 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023; Tặng giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

                                                                                                                                                             Anh Đức - Trung Kiên