Saturday, 22/06/2024 | 22:00
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Mỹ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)

Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)

Thứ sáu - 19/05/2023 10:07
Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)

Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)


Thực hiện Hướng dẫn  của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Xã Xuân Mỹ xây dựng hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) như sau:
Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)
Nhãn

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
    Tuyên truyền nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong toàn xã  về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
2. Yêu cầu
    Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện năm 2023, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền

    - Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
     - Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
     - Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
   Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện nội dung Kết luận số 01- KL/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2023 của tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh”.
     - Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân.
     2. Hình thức tuyên truyền
     Tổ chức tuyên truyền với hình thức phù hợp, tùy vào điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị có thể tổ chức kỷ niệm bằng các hình thức sau:
     - Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan: pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; sinh hoạt đảng, đoàn thể, khu dân cư.
     - Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; lồng ghép trong các hoạt động thông tin lưu động...
     - Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, như phát động các phong trào thi đua; tổ chức tìm hiểu kể chuyện về Bác Hồ...
3. Thời gian tuyên truyền: trong tháng 5/2023, tuyên truyền sâu rộng từ ngày 10 - 23/5/2023. 
Tài liệu tuyên truyền (Xem tại đây)

Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 0
Tất cả : 1.596

Sự kiện Sự kiện