Saturday, 22/06/2024 | 22:28
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Mỹ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

KẾ HOẠCHTổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Thứ hai - 02/03/2020 15:40
KẾ HOẠCH
Tổ chức phong trào thi đua
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN MỸ

 
 
 

Số:    /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

    Xuân Mỹ, ngày   tháng    năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phong trào thi đua

 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

 
 
 

Năm 2020, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm (2016 - 2020), năm có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, Nghị quyết số  33/NQ-HĐND ngày 08/01/2020 của HĐND xã; Thực hiện Công văn số 771-CV/HU ngày 16 tháng 12 năm 2019 về phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Ủy ban nhân dân xã  ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, với những nội dung sau:

  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  1. Mục đích:

- Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần vượt khó lao động, sáng tạo của nhân dân và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã  năm 2020.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến, mô hình mới, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

2. Yêu cầu:

-  Huy động sức mạnh tổng hợp, tổ chức thi đua thường xuyên, liên lục rộng khắp, chú trọng tính thực tiễn, hiệu quả trong tổ chức phong trào thi đua thuộc phạm vi quản lý.

- Khen thưởng công khai, khách quan, đúng luật; đảm bảo khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; có tính giáo dục, nêu gương có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và xã hội, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp công tác, lao động, chiến đấu; gương người tốt, việc tốt.

  II. CHỦ ĐỀ, MỤC TIÊU THI ĐUA

1. Chủ đề thi đua: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016-2020).

2. Mục tiêu thi đua:

a) Mục tiêu chung:

Tiếp tục tạo động lực tăng trưởng mới nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã  lần thứ XXIII đề ra. Đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, Chương trình OCOP; phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường; thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ, du lịch. Hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ trọng phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ mội trường. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại.

b) Mục tiêu cụ thể:

 Về phát triển kinh tế:

- Tốc độ tăng tr­­ưởng giá trị sản xuất: 14,2 %.

- Thu nhập bình quân đầu ngư­­­ời:  42 triệu đồng/ngư­­­ời/năm.

- Tổng sản l­­ượng l­­ương thực:  1.309 tấn.

- Bình quân lương thực đầu người 380kg/ người/ năm.

- Tổng thu ngân sách: 6.330.000.000 đồng  trong đó thu  cấp quyền sử dụng đất 2.200.000.000 đồng.

Về văn hóa - xã hội

- Tỷ lệ người tham gia BHYT: trên 90%.

- Tỷ lệ Thôn văn hoá: 100 %.

- Tỷ lệ hộ GĐVH đạt trên 90 %.

- Tỷ lệ hộ GĐVHTT đạt trên 30%.

-  Tỷ lệ phát triển dân số  tự nhiên: 0,5%.

          -  Giảm tỷ suất sinh thô: 0,3%;

          -  Giảm tỷ lệ sinh trên 2 con: 0,1% 

-  Giữ vững danh hiệu các trường đạt chuẩn quốc gia;

- Trạm y tế giữ vững danh hiệu đạt chuẩn Quốc gia về y tế;

-  Giải quyết việc làm cho: 150 lao động.

-  Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo đa chiều: 0,5 - 1%

- Số thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu NTM: 1 thôn.

- Xây dựng 1-2 hội quán mới.( Sau khi sáp nhập thôn)

- Xây dựng trạm y tế 2 tầng 450 m2 ( Nguồn vốn dự án 4,7 tỷ cả nội thất)

Về quốc phòng - an ninh

- 100% đơn vị thôn  đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu;  ổn định kinh tế - chính trị.  Xã đạt tiêu chuẩn ‘’ An toàn về an ninh, trật tự’’

  III. NỘI DUNG THI ĐUA

A. Tổ chức thi đua

1. Trong năm 2020, toàn xã  triển khai 2 đợt thi đua chính như sau:

- Đợt thi đua thứ nhất (từ ngày 01/1/2020 đến 30/6/2020): Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) gắn với tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý năm 2020,… Đại hội Đảng cấp cơ sở; kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (3/1930 - 3/2020); 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở và cấp xã  với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020.

Tổ chức tổng kết đợt thi đua, gắn với sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

- Đợt thi đua thứ hai (từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/12/20120): Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện  lần thứ XXII, Đại hội Đảng bộ huyện  lần thứ XXIV  kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020); 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Hà Tĩnh (18/8/1945 - 18/8/2020); 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020); Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII… với mục tiêu thi đua hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tổ chức tổng kết phong trào thi đua, gắn với hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

Ngoài hai đợt thi đua chính, các ban ngành, đoàn thể căn cứ vào tình hình thực tế trong việc thực hiện nhiệm vụ để phát động các đợt thi đua ngắn ngày, thi đua đột xuất nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó của cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 của xã  nhà.

2. Phát động các phong trào thi đua chuyên đề như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề đã phát động gắn với phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, tạo ra phong trào thi đua rộng khắp trong toàn xã , trọng tâm tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề như sau:

- Phong trào thi đua “Toàn xã  chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

- Phong trào thi đua “Toàn xã  chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”;

- Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Nghi Xuân thi đua thực hiện văn hóa công sở”;

- Phong trào thi đua “Thu, nộp ngân sách”; “Lao động sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Phát huy sáng kiến, cải tiễn kỷ thuật; “Cải cách hành chính”; “Xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; “Thi đua quyết thắng”; “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm”; “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… với mục tiêu đưa xã  Xuân Mỹ phát triển nhanh, bền vững.

B) Nhiệm vụ thi đua:

1. Thi đua phát triển kinh tế: Tổ chức và triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi, giải quyết việc làm…khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, đơn vị; đổi mới công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung, giải pháp của đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2019 - 2020 và những năm tiếp theo. Rà soát, chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, mùa vụ sản xuất; khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình tích tụ ruộng đất. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, kiểm soát, khống chế dịch bệnh trong chăn nuôi; rà soát chuyển đổi cơ cấu, phương thức chăn nuôi. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; phòng, chống thiên tai. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tổ chức lại sản xuất trên biển theo mô hình hợp tác, liên kết chuỗi giữa khai thác - cung ứng dịch vụ hậu cần và thu mua trên biển - chế biến tiêu thụ thủy sản; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thuỷ sản;

Thi đua thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; nhân rộng các mô hình, điển hình có hiệu quả trong sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

2. Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Phấn đấu từng bước xây dựng xã  đạt chuẩn nông thôn nâng cao. Huy động các nguồn lực xã hội hóa và các cơ chế chính sách của tỉnh, xã  đồng thời lồng ghép các nguồn vốn khác để hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, minh bạch. Tập trung phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, nâng thu nhập cho người dân, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất bền vững, sản xuất nông nghiệp hữu cơ và an toàn sinh học, thân thiện với môi trường. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị và thương hiệu các sản phẩm đặc sản, đặc hữu, đặc trưng của vùng miền, địa phương; gắn với phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ nông thôn, tạo lan tỏa trong cộng đồng, từng bước đưa sản phẩm OCOP  Xuân Mỹ vươn ra thị trường ngoài xã , ngoài tỉnh.

3. Về văn hoá- xã hội: Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng y tế, giáo dục; tổ chức tốt các sự kiện chính trị, văn hóa gắn với tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhất là các sự kiện đại hội Đảng các cấp, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Hội nghị điểm điển hình tiên tiến cấp xã  toàn tỉnh, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh, 255 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du ... Bảo tồn và phát huy tốt các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, đặc biệt là các di sản văn hóa đã được công nhận; triển khai đồng bộ các giải pháp sắp xếp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, nâng cao chất lượng đào tạo nghề; nghiên cứu, ứng dụng, nhân rộng các tiến bộ khoa học - công nghệ. Tăng cường công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến; tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; chăm lo chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công.

4. Công tác cải cách hành chính: Đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá của cả hệ thống chính trị. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xây dựng chính quyền điện tử các cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ công; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy.

5. Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, tài nguyên - môi trường:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản, đất đai, môi trường; kiểm tra, giám sát dự án đầu tư sau khi được giao đất; thực hiện nghiêm việc thu hồi đất đối với các dự án không triển khai, chậm tiến độ, hiệu quả thấp, không để tình trạng lãng phí quỹ đất...Thực hiện tốt phân loại rác tại nguồn

6. Phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ: Rà soát, bổ sung quy hoạch các khu, vùng du lịch trọng điểm, gắn với quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng các khu du lịch, thu hút các nhà đầu tư, xây dựng sản phẩm có tính cạnh tranh cao.

7. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị: Tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã  lần thứ XXIV.  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, gắn xây dựng Đảng với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

8. Quốc phòng, an ninh: Triển khai đồng bộ các giải pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm; nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm, mô hình phòng chống tệ nạn xã hội;kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và các tai tệ nạn xã hội khác; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình. Thường xuyên nắm, bám sát địa bàn, bố trí đủ lực lượng tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; xử lý các vụ việc tiềm ẩn, phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống và nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập cho các lực lượng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện; mở các đợt cao điểm đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Tiến hành phát động, kiểm tra đôn đốc sơ, tổng kết đợt phát động thi đua đúng thời gian, đánh giá thực chất kết quả các phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm, kịp thời biểu dương khen thưởng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền; lựa chọn trình UBND xã , UBND tỉnh và Nhà nước khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

2. Khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt; tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất, thành tích xuất sắc đột xuất trên các lĩnh vực công tác.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trưởng của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong cán bộ, đảng viên, người lao động làm cho mọi người nhận thức đúng đắn về vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước từ đó tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua góp phần xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Tổ chức học tập quán triệt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng, qua đó nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trong tổ chức thi đua, xét khen thưởng, làm cho thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực động viên các tập thể, cá nhân hăng hái tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tổ mới, tình hình phong trào thi đua trên địa bàn xã .

3. Thực hiện tốt việc tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng, đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào nền nếp, nâng tỷ lệ khen thưởng tập thể nhỏ, người trực tiếp công tác, lao động, chiến đấu, nhất là nông dân, công nhân, cán bộ cơ sở, thôn, tổ dân phố.

4. Tổ chức chia khối, cụm thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 với nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các khối thi đua của xã  trên cơ sở đa dạng hóa hình thức hoạt động, thiết thực và hiệu quả. Gắn tổ chức phong trào thi đua với các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận, các đoàn thể triển khai.

5. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về xét khen thưởng bảo đảm đơn giản, dễ thực hiện hướng tới phục vụ tốt hơn cho mọi đối tượng tham gia công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

  VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Căn cứ kế hoạch này tổ chức phát động phong trào thi đua.  

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị cấp xã  tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền vận động cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh, huyện, xã  và các đoàn thể phát động đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

3. Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh mở chuyên trang, chuyên mục tăng thời lượng để giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tổ mới, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực để biểu dương, tôn vinh tạo sức lan tỏa mạnh mẽ động viên mọi người học tập, hăng hải tham gia các phong trào thi đua.

  4. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã  theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trong việc thực hiện các nội dung nêu tại Kế hoạch này; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân xã  theo quy định.

Yêu cầu Trưởng các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các nội dung nêu tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, cần kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã  (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã , Văn phòng UBND) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban thi đua - Khen thưởng huyện;

- Khối thi đua cụm số 2;

- Thường trực: Xã  ủy, HĐND xã ;

- Chủ tịch,  PCT UBND xã ;

- Các thành viên Hội đồng TĐ - KT xã ;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Lê Duy Hồng

 

 

Nguồn tin: Tin từ VP- HĐND-UBND xã Xuân Mỹ:


Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 0
Tất cả : 1.596

Sự kiện Sự kiện