Sunday, 23/06/2024 | 00:16
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Mỹ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2020

KẾ HOẠCHKiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2020

KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2020

Thứ hai - 02/03/2020 15:38
KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN MỸ

 
 
 

 Số:       /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Xuân Mỹ, ngày     tháng 02 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2020

 
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND xã về kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, theo đề nghị của Văn phòng ; Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2020 trên địa bàn xã với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) theo yêu cầu, nhiệm vụ tại Chương trình, Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch CCHC năm 2020 của UBND .

- Qua kiểm tra nhằm đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của huyệnvề công tác CCHC để xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực; không làm cản trở các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị chức và cá nhân là đối tượng được kiểm tra.

- Nội dung kiểm tra bám sát vào kế hoạch CCHC của huyệnxã.

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Hình thức: Kiểm tra định kỳ và đột xuất.

2. Nội dung kiểm tra:

2.1. Về công tác tự kiểm tra và kiểm tra định kỳ việc thực hiện CCHC:

* Việc kiểm tra, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính định kỳ được thực hiện vào 2 đợt.

- Đợt 1:

+ Các ngành tự kiểm tra: Hoàn thành trước tháng 10/5 năm 2020.

+ Đoàn kiểm tra của UBND xã: Kiểm tra việc khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế đã kết luận tại cuộc thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của xã.

- Đợt 2: Vào tháng 10 năm 2020 (kiểm tra, đánh giá tổng thể để làm căn cứ, xác định Chỉ số CCHC năm 2020).

* Về nội dung kiểm tra

- Việc thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2020 của UBND , của các ngành, trong đó chú trọng các nội dung:

+ Sự sáng tạo, tích cực, chủ động, nghiêm túc trong công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC;

+ Việc thực hiện các chỉ tiêu, quy định về cải cách thể chế và kiểm soát thủ tục hành chính;

+ Việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị;

+ Việc thực hiện các quy định về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo cơ cấu công chức theo vị trí việc làm;

+ Việc thực hiện cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

- Việc thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND xã về Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; người hợp đồng lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã năm 2020.

- Các nội dung khác có liên quan đến công tác hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn.

2.2. Về công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện CCHC:

Tùy theo tình hình thực hiện và yêu cầu thực tiễn, thực hiện kiểm tra các nội dung cụ thể như sau:

- Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức; việc thực hiện giải quyết TTHC sau đơn giản hóa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các bộ phận chuyên môn liên quan gắn với việc kiểm tra áp dụng các quy trình theo ISO 9001.

- Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa Công vụ; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính.

- Các nội dung khác theo phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

III. KINH PHÍ

Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra được đảm bảo từ nguồn ngân sách bố trí cho hoạt động công tác CCHC năm 2020 và các văn bản có liên quan khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tự kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC: 

- Các ngành, đoàn thể có trách nhiệm tự kiểm tra theo các nội dung tại mục II của Kế hoạch này.

- Chỉ đạo, tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện CCHC tại đơn vị và báo cáo kết quả tự kiểm tra về UBND xã (qua phòng Nội vụ) theo thời gian sau:

+ Đợt 1: Trước ngày 10/5/2020

+ Đợt 2: Theo kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC của năm.

2. Thực hiện kiểm tra công tác CCHC:

2.1. Thành lập Đoàn kiểm tra: Giao phòng Văn phòng trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND xã thành lập Đoàn kiểm tra.

2.2. Thời gian kiểm tra:

a. Kiểm tra định kỳ:

- Đợt 1: Kiểm tra các bộ phận liên quan trong tháng 5/2020 (lịch cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Đợt 2:  Trước ngày 05/11 gắn với việc thẩm định đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2020 (có kế hoạch riêng).

+ Kết thúc kiểm tra đợt 1: Trưởng đoàn nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của đơn vị, tổng hợp báo cáo UBND xã, UBND huyện.

+ Kết thúc kiểm tra đợt 2: Đoàn đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2020 trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt.

b. Kiểm tra đột xuất:

         Giao phòng Văn phòng chủ trì phối hợp các bộ phận liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất theo nội dung người dân, tổ chức, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị hoặc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu thực tế.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương phản ánh về UBND xã (qua phòng Văn phòng) để tổng hợp trình Uỷ ban  nhân dân xã xem xét giải quyết./.  

       

                            

 

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ Nghi Xuân;

- Chủ tịch,  PCT UBND xã;

- Các ngành, đoàn thể thuộc xã;

- Trang Thông tin điện tử xã;

- Lưu: VP.

Gửi văn bản giấy, điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


 


 

 


Lê Duy Hồng

 

Nguồn tin: Tin từ VP- HĐND-UBND xã Xuân Mỹ:


Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 20
Tất cả : 1.596

Sự kiện Sự kiện