Saturday, 22/06/2024 | 23:28
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Mỹ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2020

KẾ HOẠCHKiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2020

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2020

Thứ hai - 02/03/2020 15:37
KẾ HOẠCH
Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN MỸ

 
 
 

Số:          /KH-UBND

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

      Xuân Mỹ, ngày    tháng     năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa,

một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2020

 
 
 

Để tiếp tục triển khai thực hiện các Văn bản liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gồm: Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một điều liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 04 /KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Ủy ban nhân dân xãban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xãnăm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Đối với công tác kiểm soát TTHC

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC; đảm bảo quyền giám sát việc giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận và xử lý đúng quy định các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

- Thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai TTHC theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện TTHC nhằm phòng ngừa, hạn chế và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện.

- Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hành chính chồng chéo, bất cập gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện các TTHC.

- Tuyên truyền hoạt động kiểm soát TTHC để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; củng cố niềm tin, sự đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác cải cách TTHC.

1.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Tiếp tục triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã.

2. Yêu cầu

2.1. Đối với công tác kiểm soát TTHC

- Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã phải được cập nhật công bố, thường xuyên và được công khai bằng nhiều hình thức nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thực hiện.

- Phân công công việc hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ  ngành và xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm cụ thể, rõ ràng.

2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2019; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các nội dung công việc cụ thể, thời gian, sản phẩm hoàn thành theo Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC; Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Văn phòng  UBND xã chủ trì, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; là đầu mối cung cấp thông tin và hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Điều 60, 61 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên  hưởng ứng, phối hợp thực hiện và giám sát các hoạt động cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Kế hoạch này.

4. Văn hóa – thông tin, truyền thanh cơ sở  xã dành thời lượng, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài hợp lý để tuyên truyền, đưa tin về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đưa tin, bài, giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Yêu cầu ban ngành, đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh, đề xuất hướng xử lý gửi về UBND xã (qua Văn phòng  UBND xã) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Chủ tịch,  PCT UBND xã;

- Các ngành, đoàn thể cấp xã;

- Lưu: VP. 

 

               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                CHỦ TỊCH

                          

 

 

        

 

 

              Lê Duy Hồng

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN MỸ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch  số 10 /KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của UBND xã)

 
 
 

TT

Nội dung công việc

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Dự kiến sản phẩm

 

Thời gian thực hiện

 

 

I

Thực hiện rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính

1

Trên cơ sở các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã theo ngành, lĩnh vực xem xét, lựa chọn các TTHC có thành phần hồ sơ phức tạp, chồng chéo, thời hạn giải quyết dài, điều kiện thực hiện TTHC khó khăn để đưa vào Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của   UBND xã.

Văn phòng UBND

Các ngành có liên quan

Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 của UBND xã   (kèm theo Phụ lục V của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ)

Tháng 1, 2 năm  2020

 

2

Triển khai thực hiện rà soát cắt giảm thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, yêu cầu điều kiện của các TTHC  

Văn phòng UBND

Các ngành có liên quan

Các biểu mẫu rà soát, tính toán chi phí tuân thủ TTHC, kiến nghị phương án đơn giản hóa các TTHC (theo Phụ lục VI và Phụ lục VII của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ)

 

Tháng 3 đến trước ngày 04 tháng 7 năm 2020

3

Phân loại kết quả rà soát, đánh giá TTHC, xây dựng báo cáo phương án đơn giản hóa TTHC, trình lãnh đạo   UBND xã phê duyệt gửi UBND xã (qua Văn phòng UBND xã) theo quy định.

Văn phòng UBND

Các ngành có liên quan

Báo cáo phương án đơn giản hóa của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được phê duyệt; gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) 

Trước ngày 10 tháng 8 năm 2020

II

Kiểm soát việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, địa phương

1

Góp ý kiến các TTHC trong dự thảo Quyết định công bố.

 

Văn phòng UBND

Các ngành có liên quan

Văn bản góp ý kiến gửi Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thường xuyên trong năm 2020

2

Tổ chức niêm yết, công khai TTHC.

Văn phòng UBND

Các ngành có liên quan

Tổ chức thực hiện niêm yết, công khai các TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; trên Trang Thông tin điện tử;  

Thường xuyên trong năm 2020

III

 

Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC

 

 

Các bộ phận chuyên môn tự kiểm tra tại bộ phận

Văn phòng UBND

Các ngành có liên quan

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát TTHC gửi Văn phòng UBND xã tổng hợp báo cáo UBND huyện.

Thường xuyên trong năm 2020

IV

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định

1

Niêm yết địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, hành vi hành chính trên Trang Thông tin điện tử   xã.

Văn phòng UBND

Các ngành có liên quan

Chỉ đạo thiết lập, niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định tại Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả   xã; trên   Trang Thông tin điện tử .

Quý I

năm 2020

2

Xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.

Văn phòng UBND

Các ngành có liên quan

Báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị gửi đối tượng phản ánh và công khai trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị của Chính phủ.

Thường xuyên trong năm 2020

V

 

Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC

 

 

1

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC; tăng cường xây dựng các tin, bài về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn xã.

Văn hóa – xã hội

Các ngành có liên quan

Xây dựng các chuyên mục, bài viết và các hình thức khác tuyên truyền về công tác  kiểm soát TTHC

Thường xuyên trong năm 2020

2

Cập nhật các tin, bài tuyên truyền có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC lên Trang thông tin điện tử xã, 

Văn hóa – xã hội

Các ngành có liên quan

Tin, bài được cập nhật lên  Trang thông tin điện tử   xã.

 

Thường xuyên trong năm 2020

 

 

VI

 

Công tác khác

 

1

Tham gia  tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.  

Văn phòng UBND

Các ngành có liên quan

Tham gia tập huấn cho cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC  

Theo Kế hoạch cụ thể

2

Tổ chức nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách hành chính, cải cách TTHC.

Văn phòng UBND

Cán bộ, công chức

Sáng kiến cải cách hành chính, cải cách TTHC trình UBND huyện  phê duyệt.

 

Thường xuyên trong năm 2020

 

3

Tổ chức đánh giá kết quả công tác kiểm soát TTHC năm 2020.

Văn phòng UBND

Các ngành có liên quan

Tổng hợp báo cáo công tác kiểm soát TTHC năm 2020

Theo Quý và năm

 

                                                                                                                       ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NGHI XUÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch  số        /KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện)

    

TT

Nội dung

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Dự kiến sản phẩm

Thời gian thực hiện

  1

Tiếp tục triẻn khai việc kiện toàn lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các xã, thị trấn theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

 UBND các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND -UBND huyện; Phòng Nội vụ và các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện

Quyết định kiện toàn của UBND cấp xã

Trong Quý I

năm 2020

2

Phối hợp chỉnh sửa quy trình tiếp nhận hồ sơ, cập nhật tên ĐVHC cấp xã mới trên Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của huyện.

Phòng Văn hóa - Thông tin

Văn phòng HĐND-UBND huyện, UBND các xã, thị trấn mới sáp nhập

Tên UBND cấp xã mới sáp nhập được cập nhật trên phần mềm

Trong Quý I

năm 2020

3

Rà soát, đề xuất danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 (nếu có) trên Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của huyện.

Văn phòng HĐND -UBND xã

Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; các cơ quan TW đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn

Văn bản đề xuất các danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 (nếu có)

Thường xuyên trong năm 2020

4

Triển khai thực hiện liên thông các TTHC “Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ Hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”.

Các Phòng: Tư pháp, LĐTBXH, Công an huyện, BHXH huyện, UBND các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND -UBND huyện

Văn bản triển khai thực hiện

Quý I

năm 2020

5

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông.

Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyên; các cơ quan TW đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND- UBND huyện

Nghị định được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng

Thường xuyên trong năm 2020

6

Triển khai thực hiện việc thu phí, lệ phí giải quyết TTHC không dùng tiền mặt tại Trung tâm Hành chính công huyện

Các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn; Các cơ quan Điện lực, BHXH huyện

Ngân hàng nhà nước; Các tổ chức ngân hàng trên địa bàn; Trung tâm Hành chính công huyện; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Việc thu phí, lệ phí giải quyết TTHC được thực hiện chuyển khoản, công bố, niêm yết mã QR tài khoản thu phí; Máy quẹt thẻ; dịch vụ thu hộ...(nếu có)

Thường xuyên trong năm 2020

                   

 

                                                                                      ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

Nguồn tin: Tin từ VP- HĐND-UBND xã Xuân Mỹ:


Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 0
Tất cả : 1.596

Sự kiện Sự kiện