Saturday, 22/06/2024 | 22:12
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Mỹ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính xã Xuân Mỹ năm 2020

KẾ HOẠCHCải cách hành chính xã Xuân Mỹ năm 2020

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính xã Xuân Mỹ năm 2020

Thứ hai - 02/03/2020 15:41
KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính xã Xuân Mỹ năm 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN MỸ

 
 
 

Số: 04/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

       Xuân Mỹ, ngày  15  tháng 01 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính xã Xuân Mỹ năm 2020

 
 

 

 

Thực hiện các Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2016 -2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 23/7/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020 và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy: số 920-CTr/TU, số 1101-CTr/TU ngày 31/01/2018  về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 và số 1261-CTr/TU ngày 12/11/2018 về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai các Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW; Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2020; Chương trình hành động số 13-CTr/HU ngày 11/4/2018, số 15-CTr/HU ngày 12/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương; Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) xã năm 2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác CCHC, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, trong triển khai, thực hiện các nội dung trọng tâm về công tác CCHC trên địa bàn xã nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về công tác CCHC.

- Thực hiện công tác CCHC tổng thể, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể: Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước gắn với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua DVC trực tuyến mức độ 3,4 và Dịch vụ bưu chính công ích, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCC) góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

  2. Yêu cầu

-  Công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và quản lý của các cấp, các ngành.

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2020 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2020.

- Nội dung CCHC năm 2020 tiếp tục gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết, Chương trình, Chỉ thị, Kết luận của Tỉnh ủy, Xã ủy và tình hình thực tiễn của huyện.

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2019; nâng cao chất lượng toàn diện triển khai CCHC; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. 100% các  ngành xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020 có chất lượng, đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Người đứng đầu cơ quan tiếp tục trực tiếp phụ trách chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC tại  đơn vị do mình quản lý.

3. Tối thiểu 50%  các ngành được kiểm tra CCHC trong năm 2020; 100% các ngành xây dựng Kế hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra công tác CCHC đảm bảo quy định.

4. 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện.

5. Tối thiểu 99% hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn.

6. Thực hiện rà soát 100% cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước để đề xuất phương án sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo vận hành hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, giảm chi phí quản lý, điều hành.

7. Bố trí người làm việc đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt; 100% CBCC trong kế hoạch được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; chuyển đổi vị trí công tác đạt trên 90%. Cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy  đáp ứng yêu cầu phát triển của xã.

8. 100% TTHC được cập nhật công khai trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến, trên 30% TTHC được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tiến dần tới mức độ 4 và được tích hợp với cổng dịch vụ công của tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phát sinh trên 25%. Thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. Bảo đảm 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận thụ lý, được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến của xã (trừ các TTHC đặc thù).

9. 100% các ngành thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (ISO điện tử).

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch CCHC của xã: Các ban ngành, đoàn thể cần cụ thể hóa các nhiệm vụ CCHC của xã, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm, bố trí nguồn lực, kinh phí phù hợp để triển khai một cách đồng bộ toàn diện trên 6 lĩnh vực CCHC.

- Người đứng đầu thực hiện trách nhiệm định kỳ trực tiếp tiếp công dân theo quy định; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh chóng và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ trách nhiệm đơn vị. Tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân, nhất là tập trung giải quyết, xử lý các vụ việc tồn đọng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC theo hướng đột xuất, không báo trước. Đặc biệt, tập trung thanh tra, kiểm tra trong việc giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực “nóng” như: Đất đai, đầu tư, xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội... Chỉ đạo xử lý, khắc phục kịp thời những vi phạm, sai sót, xác định rõ địa chỉ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, thẩm quyền được giao trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

- Ban hành kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền CCHC; đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền; chú trọng nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử của xã, việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích để Nhân dân biết, tiếp cận và sử dụng.

2. Cải cách thể chế

- Thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết, đánh giá tác động của chính sách nhằm đảm bảo đúng quy trình theo Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

- Hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra văn bản QPPL theo ngành, lĩnh vực nhằm kịp thời phát hiện các sai sót để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức kiểm tra các văn bản của HĐND, UBND cấp xã ban hành nhằm phát hiện các sai sót (nếu có) để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Đối với công tác rà soát văn bản, tập trung rà soát nội dung để đánh giá sự phù hợp, tính khả thi nhằm sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản không còn phù hợp.

- Tổ chức thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành văn bản QPPL trên địa bàn xã nhằm xem xét, đánh giá thc trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quthi hành pháp luật và hoàn thiện h thng pháp luật.

3. Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

3.1. Về cải cách TTHC

- Kịp thời cập nhật các TTHC do tỉnh công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung; công khai minh bạch các TTHC và cập nhật kịp thời trên Cổng/trang thông tin điện tử và phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của xã.

- Rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các TTHC để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch.

 - Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức.

- Tổ chức khảo sát bằng các hình thức thích hợp để đánh giá hiệu quả, sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của đơn vị mình.

- Khuyến khích các sáng kiến cải cách TTHC, chú trọng cải tiến các khâu từ tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả theo hướng giải quyết nhanh chóng các TTHC cho tổ chức, cá nhân.

 3.2. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Nâng cao chất lượng hoạt động   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. Tiếp tục đầu tư xây dựng  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, cải tiến các khâu từ tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả theo hướng giải quyết nhanh chóng các TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và xử lý các TTHC trên môi trường mạng, đảm bảo 100% các TTHC được kiểm soát chặt chẽ trong toàn bộ quá trình thực hiện tại các cơ quan có liên quan.

- Nghiên cứu chuyển đổi việc trả kết quả giải quyết TTHC từ các cơ quan chuyên môn cho   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả”   theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đối với CBCCVC trực tiếp làm việc tại   Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”  

- Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất tình hình tổ chức, hoạt động của Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả”. Có giải pháp hiệu quả để tăng cường hơn nữa sự giám sát của Nhân dân đối với hoạt động cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”.

- Triển khai ứng dụng Zalo trong việc trao đổi thông tin, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức đến Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả”.

- Tổ chức lấy ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau về giải quyết TTHC. Triển khai thực hiện Đo lường sự hài lòng của người dân, đại diện tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và của các cơ quan Trung ương  đóng trên địa bàn.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Xã ủy. Cụ thể sáp nhập các đơn vị trường học; thôn, tổ dân phố và các tổ chức Hội theo Đề án và kế hoạch đề ra.

 - Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân xã đảm bảo đúng quy định của pháp luật; khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ hoặc sai chức năng, nhiệm vụ.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý biên chế, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCC theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ CBCC theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh. Thực hiện việc tuyển dụng đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và đảm bảo quy định.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, làm cơ sở tinh giản biên chế, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động. Quản lý việc cập nhật thông tin cán bộ, công chức, vào phần mềm quản lý hồ sơ.

6. Cải cách tài chính công

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tài chính và tăng cường chủ động của các đơn vị dự toán ngân sách; đẩy mạnh phân cấp cho các cấp chính quyền chủ động hơn trong nhiệm vụ thu, chi ngân sách trong thời kỳ n định ngân sách mới; triển khai các chính sách cải cách về thuế, tiền lương và các chính sách an sinh, xã hội; thực hiện các giải pháp nguồn để đảm bảo cải cách tiền lương theo lộ trình.

- Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó từng bước giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển; tinh giản bộ máy, biên chế, thực hiện cải cách tiền lương; đẩy mạnh thực hiện khoán chi, đưa vào thu nhập một số chính sách, chế độ theo tiêu chuẩn, định mức chi. Nâng cao hiệu quả chi ngân sách, từng bước triển khai quản lý chi ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH.

- Hướng dẫn công tác tài chính khi sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn quản lý trụ sở làm việc và máy móc, thiết bị, tài sản khác tại trụ sở làm việc khi thực hiện sáp nhập tại các đơn vị hành chính cấp xã.

- Tăng cường công tác kiểm soát đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện công khai tài chính đúng quy định; kiểm tra việc thực hiện dự toán, quyết toán và sử dụng ngân sách theo quy định.

7. Hiện đại hóa hành chính

7.1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Nhà nước

a) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện đầu tư xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại.

- Phát huy có hiệu quả hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, phần mềm điều hành công việc, Dịch vụ công trực tuyến, hệ thống gửi nhận văn bản, ứng dụng chữ ký số đảm bảo kết nối liên thông, đồng bộ giữa các hệ thống thông tin. Triển khai đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm chỉ đạo, điều hành trong hoạt động của UBND xã.

- Phối hợp, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả trong ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

- Triển khai thực hiện ứng dụng có hiệu quả tại Trung tâm Hành chính công xã theo hướng hiện đại hóa, bảo đảm cơ chế giao dịch một cửa, thân thiện, nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân biết và tăng tỷ lệ giao dịch Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 khi có nhu cầu giải quyết TTHC, chuẩn bị các điều kiện để tiến tới triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Vận hành hiệu quả Hệ thống hội nghị họp trực tuyến.

b) Áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước

- Duy trì và cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 theo mô hình khung tại các cơ quan HCNN đảm bảo thực chất, hiệu quả.

- Triển khai xây dựng các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, quy trình giải quyết tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, các hoạt động nội bộ liên quan hoạt động chuyên môn, hỗ trợ hoạt động chuyên môn để nâng cao chất lượng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức tốt việc đánh giá nội bộ đảm bảo theo yêu cầu của hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001:2015.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị áp dụng.

- Đào tạo nghiệp vụ về ISO hành chính cho cán bộ, công chức tại các cơ quan xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015.

III. PHỤ LỤC CHI TIẾT TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch CCHC năm 2020 trong dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị, địa phương:

1. Đối với các nhiệm vụ được phê duyệt theo Đề án, Kế hoạch, Dự án: Kinh phí thực hiện theo Đề án, Kế hoạch, Dự án.

2. Đối với các nhiệm vụ có quy định định mức kinh phí cụ thể để thực hiện: Kinh phí chi theo định mức quy định; các nhiệm vụ khác: Tùy theo tình hình thực tế bố trí ngân sách để thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các ngành, đoàn thể.

- Về nội dung, thời gian xây dựng kế hoạch: Căn cứ vào nội dung chỉ đạo  Kế hoạch này, các ngành, đoàn thể phải xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại ngành phù hợp với đặc điểm, tính chất nhiệm vụ trong đó cần xác định các nhiệm vụ đột phá cụ thể; chủ động thực hiện các nhiệm vụ CCHC thường xuyên trong năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC năm 2020 của xã (chi tiết có Phụ lục đính kèm). Thời gian ban hành Kế hoạch trước ngày 25/01/2020.

2. Các cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung cải cách hành chính

- Văn phòng UBND - Cơ quan thường trực công tác CCHC của xã chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra toàn diện công tác CCHC theo Kế hoạch; chủ trì tổng hợp báo cáo UBND xã và Phòng  Nội vụ về kết quả thực hiện công tác CCHC của xã (định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm 2020). Chủ trì, phối hợp với bộ phận Tài chính – Kế toán và các đơn vị liên quan dự toán kinh phí hoạt động CCHC nhà nước thuộc xã, trình UBND xã xem xét, phê duyệt.

- Các bộ phận chủ trì thực hiện các nội dung CCHC gồm: Tư pháp, Văn hóa - Thông tin; Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các nội dung CCHC, chủ trì tổng hợp báo cáo UBND xã về các nội dung CCHC theo chức năng nhiệm vụ được phân công (định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm 2020).

3. Văn hóa – Thông tin, Cổng thông tin điện tử xã.

- Bộ phận Văn hóa – Thông tin tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa chương trình, nội dung tuyên truyền về CCHC; duy trì và nâng cao chất lượng chuyên đề, tin tức CCHC; hàng tuần, hàng tháng chủ động phối hợp với phòng Nội vụ, các cơ quan có liên quan để kịp thời cập nhật tin tức về công tác CCHC trên trạm phát thanh.

- Cổng thông tin điện tử xã nâng cao chất lượng chuyên trang CCHC, kịp thời đưa tin tức, ý kiến của người dân về CCHC; nêu gương điển hình tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã; thực hiện chuyên mục “Cải cách hành chính” có hiệu quả.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thuộc xã.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác truyền thông; giám sát, phản biện nhằm tạo sự ủng hộ và tham gia của cá nhân, tổ chức đối với công tác CCHC.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Trưởng các ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về UBND xã (qua phòng Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND xã xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:

- PhòngNội vụ;           

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Lưu: VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Duy Hồng

 

 

 

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH CHI TIẾT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 04 /KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã)

 
 

 

 

TT

Nội dung CCHC

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện/hoàn thành

(tháng/quý)

Kinh phí dự kiến

(triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ đạo điều hành CCHC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chỉ đạo điều hành CCHC

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

 

Kế hoạch

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Trong năm

0

1.2. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2020  ngành, đoàn thể

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra CCHC và chế độ công vụ

- Kế hoạch kiểm tra CCHC  năm 2020

- Báo cáo kết quả kiểm tra

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Quý I/2020

 

3

1.3. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

- Kế hoạch tuyên truyền,

- Nội dung, hình thức tuyên tuyền;

- Các chuyên mục, tin bài tuyền truyền CCHC

- Các hội nghị giao ban về CCHC

- Cập nhật tài liệu tuyên truyền.

 Văn hoá – xã hội

 

Các ngành, đoàn thể

Quý I/2020

0

1.4. Rà soát đề nghị tổ chức tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính

Quyết định, danh sách cử đi đào tạo

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Trong năm 2020

 

0

1.6. Xây dựng kế hoạch siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính theo Quyết định 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh và tổ chức ký cam kết.

Kế hoạch, bản cam kết

 

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Quý I/2020

 

 

 

 

0

 

 

1.7. Tổ chức Kiểm tra CCHC – hoạt động công vụ đối ngành, đoàn thể

 

 

Kế hoạch, Quyết định, biên bản, báo cáo kết quả kiểm tra

Văn phòng UBND

Tổ  kiểm tra CCHC; Các ngành, đoàn thể 

Đột xuất, định kỳ trong năm 2020

5

1.8. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC theo Nghị quyết số 30c-NQ/CP của Chính phủ và Kế hoạch giai đoạn 2012-2020 của huyện

Hội nghị tổng kết

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Theo Kế hoạch của Phòng Nội vụ

Theo dự trù kinh phí riêng

1.9. Xây dựng kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 của huyện

Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Qúy IV/2020

2

1.10. Xác định chỉ số CCHC năm 2020  

 

 

 

 

 

Kế hoạch,

văn bản triển khai thực hiện,

 

 

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Quý IV/2020

2

2

 

Cải cách thể chế

2.1. Thực hiện đúng quy định lập đề nghị xây dựng Nghị quyết

Tổ chức tập huấn hoặc xây dựng văn bản hướng dẫn

  Tư pháp

Các ngành, đoàn thể

Tháng 4/20120

3

2.2. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Kế hoạch

  Tư pháp

Các ngành, đoàn thể quan

Tháng 01/2020

1

2.3. Tự kiểm tra văn bản QPPL theo lĩnh vực do đơn vị tham mưu cho UBND xã ban hành trong năm

Hồ sơ gồm: văn bản có nội dung trái pháp luật, Phiếu kiểm tra văn bản theo Mẫu số 01 Phụ lục III, Nghị định số 34/016/NĐ-CP

 Các ngành, đoàn thể

 Tư pháp

Sau khi văn bản được UBND xã ban hành

2

2.4. Thường xuyên rà soát các văn bản QPPL của HĐND, UBND xã ban hành theo lĩnh vực quản lý

Danh mục các văn bản của HĐND, UBND được rà soát

 Các ngành, đoàn thể

 Tư pháp

Sau khi Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư ban hành

1

2.5. Tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND xã ban hành trong năm

Báo cáo tổng hợp kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL

  Tư pháp

Các ngành, đoàn thể quan

Ngay sau khi văn bản được UBND tỉnh ban hành

1

2.6. Rà soát công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019

Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành trong năm

Tư pháp

Ban pháp chế HĐND xã; Các ngành, đoàn thể quan liên quan

Tháng 1/2020

1

2.7. Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành

- Thông báo kết quả kiểm tra

  Tư pháp

Các ngành, đoàn thể quan

Tháng 1 đến tháng 12/2020

2

2.8. Tổng hợp báo cáo tình hình kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã

Báo cáo

  Tư pháp

Các ngành, đoàn thể quan

Tháng 1 đến tháng 03/2020

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Xây dựng Kế hoạch kiểm soát, truyền thông, rà soát TTHC năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện

- Kế hoạch triển khai

- Các nội dung thực hiện truyền thông;

 

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Quý I/2020

0

3.2. Triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bõ các quy định hành chính bất cập, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Báo cáo của các đơn vị, địa phương gửi Văn phòng HĐND-UBND xã tổng hợp

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Qúy II-Qúy III

0

3.3. Hoàn thiện, khắc phục các lỗi về phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với các địa phương mới sáp nhập

Hệ thống phần Dịch vụ công ngày càng hoàn thiện

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Thường xuyên

0

3.4. Kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC xã khi có sự thay đổi

Quyết định của các đơn vị, địa phương gửi VP HĐND-UBND xã tổng hợp

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Thường xuyên

0

3.5. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đối với UBND xã

Các lớp tập huấn

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Trong

 năm 2020

1

3.6. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

- Kế hoạch kiểm tra.

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra.

- Biên bản kiểm tra.

- Báo cáo kết quả kiểm tra

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Định kỳ, đột xuất trong năm 2020

2

 

 

4. Cải cách   tổ chức    bộ máy

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ gắn với quy đinh mới của Chính phủ.

Các Quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Trong năm

0

4.2. Thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính.

Các quyết định hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Qúy I

0

4.3 Kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế tại các đơn vị.

Quyết định thành lập Đoàn  Kiểm tra.

 

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Trong năm

0

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ   cán bộ, công chức,      viên chức

5.1. Tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 theo kế hoạch cấp trên

 

Kết quả tuyển dụng công chức, viên chức

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

 

Trong

năm 2020

2

5.2. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Thông báo; Quyết định chuyển đổi vị trí công tác.

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

Trong

 năm 2020

0

 

5.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020

 

 

- Kế hoạch đào tạo, bồi dướng năm 2020;

 - Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

 

 

Qúy I/2020

 

1

 

5.5. Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ công chức.

 

Kết quả xếp loại

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

 

Trong

năm 2020

0

5.6. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương và của tỉnh

 

Các Quyết định

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

 

Trong

năm 2020

0

5.7. Thẩm định giải quyết chế độ cho CB,CC dôi dư do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, nghỉ không đủ tuổi tái cử sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Các Quyết định

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

 

Trong

năm 2020

0

 

5.8. Quản lý cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức

 

 

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

 

Trong

năm 2020

0

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cải cách tài chính công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Thực hiện các chính sách về tổ chức, sắp xếp bộ máy, thu nhập, tiền lương, phụ cấp, tiền công, chính sách an sinh xã hội

 

Văn bản đôn đốc thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện

Tài chính – Kế toán

Các ngành, đoàn thể

Trong

năm 2020

5

 

6.2. Thực hiện phân bổ kinh phí, giao dự toán, hỗ trợ kinh phí theo quy định

 

Văn bản chỉ đạo, Quyết định phân bổ, giao dự toán

Tài chính – Kế toán

Các ngành, đoàn thể

Trong

 năm 2020

5

6.3. Thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính

Số đơn vị giao tự chủ; số đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ…

Tài chính – Kế toán

Các ngành, đoàn thể

Trong

 năm 2020

5

 

 

6.4. Giải ngân kịp thời kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định; thực hiện nghiêm các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách

Văn bản đôn đốc thực hiện

Tài chính – Kế toán

Các ngành, đoàn thể

Trong

 năm 2020

5

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại

 

 

 

 

Triển khai thực hiện

Tài chính – Kế toán

Các ngành, đoàn thể

 

 

 

Từ tháng 01/2020 đến 12/2020

 

 

Các đơn vị có liên quan dự trù kinh phí riêng

 

 

7.2. Nâng cấp Cổng thông tin điện tử xã đảm bảo điều kiện công khai, minh bạch thông tin và tích hợp liên thông

 

 

Triển khai thực hiện

Tài chính – Kế toán

Các ngành, đoàn thể

 

Trong

 năm 2020

 

 

Các đơn vị có liên quan dự trù kinh phí riêng

 

 

 

 

7.3. Tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn

 

Rà soát, đánh giá hoạt động Trang TTĐT các xã.

 

Văn hóa – Xã hội

Văn phòng  UBND,  

 

Trong

năm 2020

 

7.4. Rà soát, đề nghị tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; chuyên trách CNTT

 

 

 

Quyết định, danh sách cử đi đào tạo, bồi dưỡng

 

 

 

 

Văn hóa – Xã hội

 

 

 

Văn phòng  UBND,  

 

 

 

Trong

 năm 2020

0

 

7.5. Triển khai đầu tư, xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại

 

 

 

 

Đề án

Văn phòng UBND

Các ngành, đoàn thể

 

 

Trong

 năm 2020

Các đơn vị có liên quan dự trù kinh phí riêng

 

 

Tổng

50

 

                                                                                                                                   ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

 

Nguồn tin: Tin từ VP- HĐND-UBND xã Xuân Mỹ:


Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 0
Tất cả : 1.596

Sự kiện Sự kiện